Kategorie: Autoři

JAN NOVÁK

JAN NOVÁK se narodil roku 1921 v Nové Říši nedaleko Telče. Svou hudební kariéru zahájil na brněnské konzervatoři, kde nastoupil do kompoziční třídy Viléma Petrželky, klavírní třídy Františka Schäfera a dirigentské třídy Bohumíra Lišky. Studia dokončil až po válce roku 1946, protože jeho ročník byl odsunut na nucené práce do Německa. Získání jednoročního stipendia přivedlo Nováka do USA ke skladateli Aaronu Coplandovi, v New Yorku se stal i žákem Bohuslava Martinů. Domů se vrátil v únoru 1948, krátce působil jako korepetitor brněnské opery, založil tvůrčí skupinu A a začal se intenzivně zabývat jazyky, především latinou. Od roku 1968 po odchodu do exilu působil v Dánsku, později v Itálii a nakonec v Německu, kde získal profesuru ve Stuttgartu. Roku 1984 se podrobil těžké operaci mozku a za několik měsíců zemřel. Jan Novák zkomponoval řadu skladeb pro jeden, dva, tři a více nástrojů, pro divadlo, skladby orchestrální, koncerty, kantáty i sborovou hudbu.

Puerilia (latinsky jednoduše „dětinský“) je cyklus deseti krátkých, ale originálních skladbiček, které vyšly roku 1970 s podtitulem První kusy pro klavír. Autor na malých plochách vytváří hod­notná dílka, a ačkoliv jsou jednoduchá, nalézáme v nich plno zajímavých a skutečně pozoruhod­ných rytmických, harmonických i technických kombinací. Autor ke každé skladbičce připisuje krátký latinský a italský text, který přivádí začátečníka ke správné hudební i technické interpre­taci.

Dětské hry byly zkomponovány roku 1956 a obsahují dvanáct krátkých skladbiček. Stejně jako cyklus Puerilia jsou rytmicky i harmonicky vynalézavé a nacházíme zde pestrou škálu vyjadřovacích prostředků v jednoduše volené formě. Nepřeberná hudební invence i náznak moravského ducha dodává tomuto cyklu na jedinečnosti.


JAN NOVÁK was born in 1921 in Nová Říše near Telč. He started his career as a musician at the music academy in Brno in the composition class of Vilém Petrželka, the piano class of František Schäfer, and the conducting class of Bohumír Liška. He was not able to fin­ish his studies until after the end of the war, in 1946, as he spent much of the war as a forced labourer in Germany. He won a one-year scholarship in the United States where he studied with the composer Aaron Copland and became a pupil of Bohuslav Martinů in New York. He returned to Czechoslovakia in February 1948 and for a short time acted as répétiteur at the Brno opera, but soon clashed with the then-rulers which resulted in his being expelled from the Compos­ers’ Association. After that he founded the creative group A and took an interest in languages, especially Latin. At the time of the Soviet occupation in 1968 he was at a concert tour in Italy and, conscious of the likely consequences of his return to Czechoslovakia, he went into exile. At first he lived and worked in Denmark, later in Italy and finally in Germany as a Professor in Stuttgart. In 1984 he underwent a complex brain surgery and died several months later.

Puerilia (Latin for „childish“) is a cycle of ten short original compositions that were published in 1970 as První kusy pro klavír (First Piano Pieces). The author creates on a small space works of high quality and although simple, the pieces contain a number of interesting and truly re­markable rhythmical, harmonic, and technical combinations. The author added to each piece a short text in Latin and Italian in which he guides a beginner to the correct interpretation in terms of musicality and technique.

Dětské hry (Children’s Games) were composed in 1956 and include twelve short piano pieces. Much like the Puerilia cycle, they are characterized by rhythmical and harmonic inventiveness and a great diversity of means of expression in a simple form. The inexhaustible musical inven­tion and a touch of Moravian spirit contribute to the cycle’s uniqueness. 

print Formát pro tisk